Thông báo về việc tạm dừng bán hàng đối với các khách hàng có số lượng vỏ keg cược quá qui định