Thông báo về qui định việc mặc áo đồng phục

 

Logo HABECO Trading

 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84 4 37281476/37281475              Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn                Mã chứng khoán: HAT

Số:      /TB.HAT                                          Hà Nội, ngày   tháng    năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v: Qui định việc mặc đồng phục

Kính gửi: Các phòng ban, bộ phận trong công ty

 

Để thực hiện Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading). Hiện nay, HABECO Trading đã trang bị đầy đủ đồng phục cho các tổ, bộ phận thuộc phòng Kinh doanh HABECO Trading.

Từ ngày 01/05/2011, Công ty yêu cầu các tổ, bộ phận khối giao nhận,  lái xe áp tải mặc đồng phục mới trong khi làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả trường hợp các lái xe, áp tải đi giao hàng bên ngoài cũng phải mặc nghiêm túc.

Vậy yêu cầu Trưởng phòng Kinh doanh và tổ trưởng các bộ phận đôn đốc nhắc nhở nhân viên của mình nghiêm chỉnh chấp hành nội qui để thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

                                                                                Giám đốc         

                                                                                   (đã ký)

                                                                       Ths. Nguyễn Văn Hùng