Giới thiệu các nhà hàng Bia hơi Hà Nội tại Thành phố Thanh Hóa

\
Trung tâm VH.TDTT.TX Bỉm Sơn - ĐT: 0924826723

Nhà hàng Lam Quân - 26A-TK6, Thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa - ĐT: 0912812876

Quán Dạ Thảo - Xóm 1, Hoa Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa -
\
Long Hợp Quán - Kim Tân, Thạch Thành , Thanh Hóa -