Giải trình chênh lệch LNST quý 2.2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/giai trinh chenh lech LNST quy 2_2017(2).pdf