Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/bao cao tai chinh ban nien da soat xet nam 2017_compressed.pdf