Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo bán niên đã soát xét 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/giai trinh bao cao tai chinh ban nien da soat xet 2017_compressed.pdf