Giải trình báo cáo tài chính quý 3.2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/giai trinh BCTC quy 3_2017_compressed.pdf