Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 4.2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/giai trinh chenh lech LNST quy IV_2017_compressed.pdf