Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/bao cao tai chinh da kiem toan nam 2017_compressed.pdf