Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính năm 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/giai trinh chenh lech LNST BCTC 2017_compressed.pdf