TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Thong bao DHCD 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Chuong trinh DHCD thuong nien 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Giay dang ky 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Giay uy quyen 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Quy che lam viec DHCD thuong nien 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/BC BGD nam 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Bao cao HDQT 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Báo cáo ban kiem soat 2018.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/To trinh DHCD nam 2018.pdf