Thông báo trả cổ tức 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Thông báo trả cổ tức năm 2017.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Huong dan thu tuc nhan co tuc 2017 tai cong ty.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Mau A01 Yeu cau chuyen khoan co tuc 2017 CA NHAN.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Mau uy quyen nhan co tuc.pdf