Gửi lúc 02:21' 21/04/2017


Gửi lúc 02:43' 10/04/2017
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017  Chương trình họp năm 2017 Giấy đăng ký Giấy ủy quyền


Gửi lúc 06:52' 05/04/2017
Gửi lúc 06:47' 24/01/2017
Giải trình chênh lệch LNST quý 4.2016


Gửi lúc 06:13' 24/01/2017
Báo cáo tài chính quý IV.2016


Gửi lúc 02:58' 03/11/2016
Giải trình bổ sung KQKD trên Báo cáo tài chính quý 3.2016


Gửi lúc 02:57' 03/11/2016
Nghị quyết HĐQT ngày 24.10.2016


Gửi lúc 02:54' 03/11/2016
Giải trình chênh lệch LNST quý 3.2016


Gửi lúc 02:43' 03/11/2016
Báo cáo tài chính quý III.2016


Gửi lúc 02:44' 22/08/2016
http://biahoihanoi.com.vn/uploads/bao cao tai chinh ban nien da soat xet 2016_compressed.pdf http://biahoihanoi.com.vn/uploads/cong van giai trinh CL LNST BCTC ban nien 2016_compressed.pdf http://biahoihanoi.com.vn/uploads/cong van giai trinh y kien ngoai tru BCTC ban nien 2016_compressed.pdf


Home