Gửi lúc 09:58' 03/11/2016
Giải trình bổ sung KQKD trên Báo cáo tài chính quý 3.2016


Gửi lúc 09:57' 03/11/2016
Nghị quyết HĐQT ngày 24.10.2016


Gửi lúc 09:54' 03/11/2016
Giải trình chênh lệch LNST quý 3.2016


Gửi lúc 09:43' 03/11/2016
Báo cáo tài chính quý III.2016


Gửi lúc 09:44' 22/08/2016
http://biahoihanoi.com.vn/uploads/bao cao tai chinh ban nien da soat xet 2016_compressed.pdf http://biahoihanoi.com.vn/uploads/cong van giai trinh CL LNST BCTC ban nien 2016_compressed.pdf http://biahoihanoi.com.vn/uploads/cong van giai trinh y kien ngoai tru BCTC ban nien 2016_compressed.pdf
Gửi lúc 09:45' 03/08/2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016


Gửi lúc 10:19' 18/07/2016
Thông báo trả cổ tức năm 2015


Gửi lúc 08:33' 14/07/2016
Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán


Gửi lúc 10:32' 07/07/2016
Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội


Gửi lúc 15:22' 28/04/2016
  Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Home