Thông báo kèm danh sách khách hàng ngừng hoạt động (theo thông báo của cơ quan thuế)