Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông
Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu liên quan khác năm 202227/04/2022Tải về
Cập nhập tài liệu ĐHCĐ 202215/04/2022Tải về
Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ 202205/04/2022Tải về
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các tài liệu liên quan27/04/2021Tải về
Du thao cac quy che23/04/2021Tải về
Du thao Dieu le23/04/2021Tải về
Công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT ngày 18.05.202219/05/2022Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 202203/03/2022Tải về
Báo cáo về ngày trở thành NĐT nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu31/12/2021Tải về
Tài chính đã kiểm toán năm 202131/12/2021Tải về
Thông báo trả cổ tức năm 202024/09/2021Tải về
Thông báo về ngày ĐKCĐ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 202001/09/2021Tải về
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 202104/04/2022Tải về
Báo cáo quản trị năm 202128/01/2022Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 202122/07/2021Tải về
Báo cáo thường niên 202017/03/2021Tải về
Báo cáo quản trị năm 202001/02/2021Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 202027/07/2020Tải về
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 1 năm 202218/04/2022Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202118/03/2022Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 202119/01/2022Tải về
Bao cao tai chinh quy III nam 202118/10/2021Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng 2021 đã soát xét06/08/2021Tải về
BCTC quý II năm 202119/07/2021Tải về
Điều lệ
Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung 201702/08/2018Tải về
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 1202/08/2018Tải về
Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội08/07/2016Tải về