Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông
CBTT Biên bản họp, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202323/08/2023Tải về
Cập nhật tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 202322/08/2023Tải về
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 202302/08/2023Tải về
CBTT đường dẫn tài liệu DHDCD bất thường năm 202302/08/2023Tải về
CBTT Biên bản họp Nghị quyết ĐHCĐ năm 202312/04/2023Tải về
Cập nhật tài liệu Đại hội cổ đông năm 202311/04/2023Tải về
Công bố thông tin
Giải trình chênh lệch LNST BCTC bán niên đã soát xét năm 202302/08/2023Tải về
Báo cáo quản trị bán niên năm 202328/07/2023Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC quý II năm 202320/07/2023Tải về
CBTT ký hợp đồng kiểm toán10/07/2023Tải về
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 202304/07/2023Tải về
Thay đổi đăng ký kinh doanh29/03/2023Tải về
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên 202217/03/2023Tải về
Báo cáo quản trị năm 202230/01/2023Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng29/07/2022Tải về
Báo cáo thường niên năm 202104/04/2022Tải về
Báo cáo quản trị năm 202128/01/2022Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 202122/07/2021Tải về
Báo cáo tài chính
BCTC bán niên năm 202302/08/2023Tải về
Báo cáo tài chính quý II năm 202320/07/2023Tải về
Báo cáo tài chính quý I năm 202318/04/2023Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202207/03/2023Tải về
Báo cáo tài chính quý IV năm 202218/01/2023Tải về
Báo cáo tài chính quý III năm 202220/10/2022Tải về
Điều lệ
Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung 201702/08/2018Tải về
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 1202/08/2018Tải về
Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội08/07/2016Tải về