Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thông tin chi tiết download tại file đính kèm dưới đây:

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Thong bao DHCD bt 2017.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Chuong trinh DHCD bat thuong 2017.pdf

 

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Giay dang ky bt 2017.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Giay uy quyen bt 2017.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/Tờ trình DHDCD bất thường 2017.pdf

 

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/QC lam viec DHCD bat thuong 2017.pdf

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/du-thao-dieu-le-2017.pdf