Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ bât thường năm 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/nghi quyet DHDCD bat thuong 2017_compressed.pdf