Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/thay doi dang ky kinh doanh lan thu 12_compressed.pdf