Nghị quyết HĐQT 27.02.2018

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/NQ HDQT ngay 27_02_2018.pdf