Gia hạn nộp BCTC 2017

http://biahoihanoi.com.vn/uploads/gia han nop BCTC 2017.pdf