Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Tìm kiếm
CBTT Biên bản, nghị quyết, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 202425/04/2024Tải về
Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ 202422/04/2024Tải về
CBTT tài liệu ĐHCĐ năm 202403/04/2024Tải về
CBTT Biên bản họp, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202323/08/2023Tải về
Cập nhật tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 202322/08/2023Tải về
CBTT đường dẫn tài liệu DHDCD bất thường năm 202302/08/2023Tải về
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 202302/08/2023Tải về
CBTT Biên bản họp Nghị quyết ĐHCĐ năm 202312/04/2023Tải về
Cập nhật tài liệu Đại hội cổ đông năm 202311/04/2023Tải về
Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu liên quan khác năm 202227/04/2022Tải về
Cập nhật tài liệu ĐHCĐ 202215/04/2022Tải về
Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ 202205/04/2022Tải về
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các tài liệu liên quan27/04/2021Tải về
Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ năm 202123/04/2021Tải về
Du thao cac quy che23/04/2021Tải về
Du thao Dieu le23/04/2021Tải về
Tài liệu ĐHCĐ 202105/04/2021Tải về
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ 202025/06/2020Tải về
Tài liệu Đại hội cổ đông 202015/06/2020Tải về
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-202511/06/2020Tải về
Thong bao ngay DKCC to chuc DHCD nam 202008/05/2020Tải về
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201924/04/2019Tải về
Tài liệu ĐHCĐ năm 201913/04/2019Tải về
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201817/10/2018Tải về
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 201811/10/2018Tải về
Thông báo Đại hội cổ đông bất thường 201805/10/2018Tải về
Đại hội cổ đông bất thường 201831/08/2018Tải về
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201630/08/2018Tải về
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201830/08/2018Tải về
Nghị quyết HĐQT 27.02.201830/08/2018Tải về
ký hợp đồng kiểm toán 201830/08/2018Tải về
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 201702/08/2018Tải về
Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ bât thường năm 201702/08/2018Tải về
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và Biên bản ĐHCĐ năm 201517/04/2015Tải về