Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tìm kiếm
Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 202319/03/2024Tải về
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ năm 202405/03/2024Tải về
Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ25/01/2024Tải về
CBCTT giải trình chênh lệch LNST quý IV.202319/01/2024Tải về
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ19/12/2023Tải về
CBTT ký hợp đồng có giá trị từ 15% trở lên tổng tài sản14/12/2023Tải về
Báo cáo ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu01/12/2023Tải về
Thông báo trả cổ tức năm 202203/11/2023Tải về
CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế quý III 202317/10/2023Tải về
CBTT nhân sự đảm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký CÔng ty12/10/2023Tải về
Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 202211/10/2023Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC bán niên đã soát xét năm 202302/08/2023Tải về
Báo cáo quản trị bán niên năm 202328/07/2023Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC quý II năm 202320/07/2023Tải về
CBTT ký hợp đồng kiểm toán10/07/2023Tải về
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 202304/07/2023Tải về
Thay đổi đăng ký kinh doanh29/03/2023Tải về
Tài liệu ĐHCĐ năm 202322/03/2023Tải về
Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ 202322/03/2023Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC năm 202207/03/2023Tải về
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ năm 202322/02/2023Tải về
Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị Công ty năm 202230/01/2023Tải về
Giải trình LNST quý 4 năm 202218/01/2023Tải về
Thay đổi nhân sự28/12/2022Tải về
Giải trình LNST quý 3 năm 202220/10/2022Tải về
Giải trình báo cáo tài chính bán niên 202215/08/2022Tải về
Công bố thông tin và giải trình kết quả kinh doanh BCTC Q2 202219/07/2022Tải về
CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN13/07/2022Tải về
CBTT về việc bổ nhiệm lại giám đốc Công ty23/06/2022Tải về
Nghị quyết HĐQT ngày 18.05.202219/05/2022Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 202203/03/2022Tải về
Tài chính đã kiểm toán năm 202131/12/2021Tải về
Báo cáo về ngày trở thành NĐT nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu31/12/2021Tải về
Thông báo trả cổ tức năm 202024/09/2021Tải về
Thông báo về ngày ĐKCĐ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 202001/09/2021Tải về
Nghị quyết HĐQT ngày 31.08.202131/08/2021Tải về
Giải trình KQKD BCTC đã soát xét 6 tháng năm 202106/08/2021Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC quý 2.202119/07/2021Tải về
CBTT sửa đổi điều lệ 202106/07/2021Tải về
CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 202116/06/2021Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 202105/03/2021Tải về
Nghị quyết HĐQT 04.03.202105/03/2021Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC năm 202026/02/2021Tải về
Giải trình chênh lệch LNST quý IV năm 202020/01/2021Tải về
Giải trình chênh lệch LNST BCTC quý 3.202101/01/2021Tải về
Thông báo trả cổ tức năm 201927/08/2020Tải về
Giải trình KQKD BCTC đã soát xét 6 tháng năm 202014/08/2020Tải về
Giải trình chênh lệch KQKD quý II năm 202020/07/2020Tải về
Ký hợp đồng kiểm toán năm 202008/07/2020Tải về
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị25/06/2020Tải về
Bầu Trưởng ban kiểm soát25/06/2020Tải về
Giải trình chênh lệch KQKD quý I năm 202020/04/2020Tải về
Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 202014/04/2020Tải về
Nghị quyết HĐQT 26.02.202027/02/2020Tải về
giai trinh kqkd nam 201925/02/2020Tải về
Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm31/12/2019Tải về
Công bố thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại21/12/2019Tải về
giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng 201921/08/2019Tải về
Thông báo trả cổ tức năm 201819/07/2019Tải về
Ký hợp đồng kiểm toán năm 201920/06/2019Tải về
Nghị quyết HĐQT12/06/2019Tải về
Nghị quyết HĐQT bầu chủ tịch HĐQT23/04/2019Tải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I.201918/04/2019Tải về
Thông báo về ngày ĐKCC họp ĐHCĐ thường niên 201908/03/2019Tải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 201801/03/2019Tải về
Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty28/02/2019Tải về
CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng01/02/2019Tải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV.201822/01/2019Tải về
CBTT sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị năm 201821/01/2019Tải về
Thông báo21/01/2019Tải về
CBTT sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 201827/12/2018Tải về
Giai trinh KQKD quy 3 nam 201818/10/2018Tải về
Thông báo nhân sự31/08/2018Tải về
Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 2.201830/08/2018Tải về
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 201630/08/2018Tải về
Giải trình chênh lệch LNST quý 3.201630/08/2018Tải về
Giải trình chênh lệch LNST quý 4.201630/08/2018Tải về
giải trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 201630/08/2018Tải về
Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo bán niên đã soát xét 201702/08/2018Tải về
Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính năm 201702/08/2018Tải về
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 201702/08/2018Tải về
Thông báo trả cổ tức năm 201512/07/2018Tải về
Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán08/07/2018Tải về
Thông báo trả cổ tức 201702/07/2018Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II năm 201620/06/2016Tải về
Công văn đính chính Báo Cáo Thường Niên 201513/04/2016Tải về
Thông báo nhận cổ tức năm 201401/01/1970Tải về