Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông
CBTT Biên bản, nghị quyết, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 202425/04/2024Tải về
Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ 202422/04/2024Tải về
CBTT tài liệu ĐHCĐ năm 202403/04/2024Tải về
CBTT Biên bản họp, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202323/08/2023Tải về
Cập nhật tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 202322/08/2023Tải về
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 202302/08/2023Tải về
Công bố thông tin
Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 202319/03/2024Tải về
Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ năm 202405/03/2024Tải về
Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ25/01/2024Tải về
CBCTT giải trình chênh lệch LNST quý IV.202319/01/2024Tải về
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ19/12/2023Tải về
CBTT ký hợp đồng có giá trị từ 15% trở lên tổng tài sản14/12/2023Tải về
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 202329/03/2024Tải về
Báo cáo quản trị năm 202326/01/2024Tải về
Báo cáo thường niên 202217/03/2023Tải về
Báo cáo quản trị năm 202230/01/2023Tải về
Báo cáo quản trị 6 tháng29/07/2022Tải về
Báo cáo thường niên năm 202104/04/2022Tải về
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý I năm 202419/04/2024Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 202319/03/2024Tải về
BCTC quý IV năm 202319/01/2024Tải về
Báo cáo tài chính quý III năm 202317/10/2023Tải về
BCTC bán niên năm 202302/08/2023Tải về
Báo cáo tài chính quý II năm 202320/07/2023Tải về
Điều lệ
Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung 201702/08/2018Tải về
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 1202/08/2018Tải về
Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội08/07/2016Tải về